NEW YORK THROUGH THE EYES OF A ROAD BICYCLE

ORIGINAL: By Tim Sklyarov. Seen on Fubiz. Thanks for sharing, Tim Sklyarov!